SOLAR center

CLOSE

Fotovoltaické elektrárny - jak to funguje

Využití sluneční energie je z hlediska ochrany životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny. V současnosti je pouze minimální množství spotřebované energie produkováno z obnovitelných zdrojů – to se však v budoucnu nepochybně změní. Význam energie z obnovitelných zdrojů se bude neustále zvyšovat a nezastupitelnou roli bude zastávat i fotovoltaika.

NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ENERGIE A ZADARMO

Slunce produkuje bez přestání takové množství energie, které by mrknutím oka dokázalo pokrýt energetické potřeby celé planety. Fotovoltaické elektrárny významně přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí. Energie získaná ze slunce je ekologicky čistá a nevytváří žádný nebezpečný odpad.

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA?

Fotovoltaika mění dopadající sluneční paprsky na elektrickou energii. Využívá přitom principu fotoelektrického jevu, kdy jednotlivé částice světla - fotony - dopadají na fotovoltaický článek - při dopadu se z fotonů uvolňují elektrony, které jsou pomocí polovodičové struktury článku přeměněny na stejnosměrný proud.

Sluneční záření už dnes lidstvu slouží jako užitečný zdroj energie – jeho význam neustále roste. Energie ze slunce patří k preferovaným zdrojům, které dokazují, že elektřina může být ekologický produkt!

CLOSE

CHARGE & GO - jak to funguje

Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic. Projekt CHARGE & GO nastartuje rozvoj nabíjecích stanic v České republice. První stanice vzniknou v Praze, dalším krokem bude pokrytí hlavního tahu ve směru východ – západ, v další fázi jsou naplánovány realizace rychlodobíjecích stanic ve směru sever – jih. Dobré podmínky pro rychlou expanzi elektromobilismu tak vzniknou ve všech regionech ČR.

CLOSE

Proč využívat ekologickou mobilitu

VÍTEJTE VE VĚKU ELEKTRICKÉ MOBILITY

Celý svět hledá ekologické technologie a má proto spoustu rozumných důvodů jako smog, skleníkový efekt nebo globální oteplování. Energii z tradičních fosilních paliv pomalu ale jistě dochází dech – budoucnost patří elektromobilům, elektrokolům a úsporným skútrům. Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic. Společnost ABB je v oblasti energetiky a automatizace lídrem, který věnuje zavádění inovací a nových technologií největší pozornost. Společnost ABB přibližuje pozemní komunikace k ekologické budoucnosti.

CLOSE

Vodní elektrárny - jak to funguje

Energie získaná z vodních toků patří k nejdůležitějším obnovitelným zdrojům energie naší planety. Lidstvo vodní energii využívá již od pradávna, tisíciletá tradice jen umocňuje význam tohoto čistého a nevyčerpatelného energetického zdroje. Moderní využití vodní energie je téměř výhradně spojeno s výrobou elektřiny. První vodní elektrárny se ve světě objevily na konci devatenáctého století, stejně dlouhá je i tradice výstavby vodních elektráren v Čechách a na Moravě.

NEVYČERPATELNÝ ZDROJ ČISTÉ ENERGIE

Obrovská síla vodní masy dokáže vyrábět elektrickou energii s minimálními náklady, podmínkou jsou přijatelné náklady na výstavbu vodního díla. Vodní elektrárny jsou často monumentální, ale vždy ekologická zařízení, která přispívají k trvalému rozvoji života o ochraně životního prostředí na planetě Zemi. Elektřina může být ekologický produkt! Energie získáná z vodních toků minimálně zatěžuje životní prostředí, vodní elektrárny jsou navíc nenáročné na obsluhu a údržbu, přečerpávací vodní elektrárny umožńují regulovat spotřebu nebo výrobu elektrické energie podle potřeb rozvodné sítě. Jejich schopnost akumulovat energii zvyšuje efektivnost celé elektrizační soustavy.

Množství využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu dvou různých vodních hladin a na průtoku vody. Různých úrovní vodní hladiny dosahujeme pomocí jezů nebo přehrad. Zdrojem energie je proudící voda, která se mění pomocí turbíny a elektrického generátoru na energii elektrickou.

V České republice nejsou vždy přírodní podmínky pro rozvoj vodních elektráren ideální, řada našich řek a toků nemá dostatečný spád a množství vody. Svůj význam tak mají i menší vodní elektrárny, které mohou být v různé míře závislé na počasí nebo ročním období. Význam vodních elektráren se zvyšuje rovnoměrně s pozorností, kterou moderní společnost věnuje ochraně životního prostředí.

CLOSE

Větrné elektrárny - jak to funguje

Využívání síly větru patří (společně s využitím vodních toků) k nejstarším lidským zdrojům energie. Jde přitom o jeden z nejčistších způsobů získávání energie, který je navíc nevyčerpatelný. S rostoucím důrazem, který moderní společnost věnuje ekologii a ochraně životního prostředí, roste i potřeba využívat pro získání elektrické energie obnovitelné zdroje. Kromě minimální ekologické zátěže jsou obnovitelné zdroje atraktivní i nezávislostí na vnějším dodavateli. Elektrická energie může být ekologický produkt, hledejme čisté řešení pro lepší budoucnost, využívejme energii větru.


KDE SE BERE VÍTR?

Vítr vzniká v atmosféře naší planety díky rozdílným atmosférickým tlakům, zemský povrch se totiž zahřívá nerovnoměrně. Tak jako u nás doma i ve volné krajině stoupá teplý vzduch vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studený. Větrné proudy jsou ovlivněny rotací planety stejně jako podobou konkrétní krajiny. Větrná energie je nevyčerpatelná!

PRINCIP VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Stejně jako plachetnice na mořské hladině jsou i listy vrtule poháněny větrem. Větrná turbína je umístěna na stožáru, do pohybu je uvedena aerodynamickými silami, které působí na listy rotoru. Elektrickou energii vyrábí generátor. Intenzita větrných proudů je značně nestálá, větrné elektrárny se s touto proměnlivostí dokáží vyrovnat díky technologické vyspělosti.

CLOSE

Bezemisní spalování odpadu

Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu elektrické energie jsou tolik obávané odpady. Jejich dokonalým zpracováním přitom kromě elektrické energie získáme i čistší a zdravější životní prostředí – jedná se tak o technologii, která má naprosto zásadní význam pro budoucnost lidstva.

NEJČISTŠÍ METODA LIKVIDACE ODPADU JE PLAZMOVÁ GASIFIKACE

Nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpadem je uložení na skládce – to je však velmi neekologický i neekonomický způsob zpracování. Navíc skladování odpadu problém likvidace odpadů ve skutečnosti neřeší – pouze jej přehazuje jako horkou bramboru budoucí generaci. Ekologické škody, které však takovým přístupem vznikají, jsou zcela fatální. Skládky navíc nekontrolovatelně produkují nebezpečný metan a přispívají tak ke skleníkovému efektu.

PLAZMOVÝ GASIFIKÁTOR

Podstatou procesu je totální destrukce odpadu na úroveň elementárních atomů. Organické a anorganické látky jsou bezezbytku rozloženy při teplotě blízké povrchové teplotě slunce (4000 °C až 6000 °C). Rozdrcený a rozemletý odpad je likvidován v plazmovém reaktoru. Jedním z produktů procesu je tzv. slag, ze kterého se oddělují kovy a slitiny vhodné pro zpracování v metalurgii.

FOTO-
VOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Využití sluneční energie je z hlediska ochrany životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny.

CHARGE
& GO

Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic Charge & GO! v České republice.

ELEKTRO-
MOBILITA

Celý svět hledá ekologické technologie a má proto spoustu rozumných důvodů jako smog, skleníkový efekt nebo globální oteplování.

VODNÍ ELEKTRÁRNY

Energie získaná z vodních toků patří k nejdůležitějším obnovitelným zdrojům energie naší planety. Lidstvo vodní energii využívá již od pradávna.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Využívání síly větru patří (společně s využitím vodních toků) k nejstarším lidským zdrojům energie. Jde přitom o jeden z nejčistších způsobů získávání energie.

BEZEMISNÍ SPALOVÁNÍ ODPADU

Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu elektrické energie jsou tolik obávané odpady.